Pri platbách v súvislosti s touto web stránkou súhlasíte s týmito podmienkami:

Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Ing. Peter Nagy, so sídlom 28 Nether Close, London N3 1AA, UK. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie zakúpeného obsahu tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Táto webová stránka neposkytuje lekárku pomoc, diagnostiku, ani postupy liečenia. Všetok obsah slúži len pre informačné účely. Čítaním informácií na tomto webe súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V článkoch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len vyjadrením názoru k tejto tematike.

Platby je možné uskutočňovať okamžite bežným bankovým prevodom s uvedením variabilného symbolu alebo cez platobnú bránu spoločnosti PayPal či Stripe. Tiež je možné požiadať o vystavenie faktúry. Za všetky služby sa platí vopred. Ceny platia v deň zobrazenia na web stránke.

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy vždy do 60 dní od zakúpenia akéhokoľvek produktu či kurzu na stránke zvacseniepenisu.com, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote email o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

V prípade objednania čohokoľvek z tejto stránky kupujúci dáva súhlas k uchovaniu a spracovaniu kontaktného e-mailu do našich databáz za účelom vysporiadania platby a splnenia povinností vyplývajúcich z tejto transakcie. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať cez kontaktnú stránku a nemožno bez neho využívať žiadnu časť tejto stránky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9. 5. 2020. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.